Test Page

po polsku

The future is in our hands

MISJA I WIZJA

Polsko-Amerykańska Inicjatywa Strategiczna (PASI) dąży do tego by stać się rozpoznawalnym i cenionym głosem Polonii na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym i godnie reprezentować interesy, potrzeby i aspiracje Amerykanów polskiego pochodzenia w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych.

WARTOŚCI WIODĄCE

BEZSTRONNOŚĆ : PASI zamierza współpracować z członkami wszystkich partii i ugrupowań politycznych które przestrzegają zasad prawdy, uczciwości i sprawiedliwości.

PRAGMATYZM: PASI podchodzi pragmatycznie do współpracy z różnymi organizacjami i grupami interesów aby realizować wspólne cele.

ZASADY ETYCZNE: PASI przestrzega najwyższych zasad i standardów etycznych.

DOSKONAŁOŚĆ PRZYWÓDZTWA : PASI dąży do tego aby stać się wiodącą polityczną organizacją Polonii, której celem jest reprezentacja i realizacja interesów politycznych, kulturowych i ekonomicznych polonijnych społeczności.

MYŚLENIE STRATEGICZNE : PASI realizuje politykę która pozytywnie oddziaływuje na nasze społeczności, oraz opowiada się za optymalnymi rozwiązaniami umożliwiającymi osiągnięcie nakreślonych celów.

STRATEGIA

Tworzenie i rozwój PASI jako reprezentanta interesów Polonii w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

Zwiększanie liczby członków organizacji w Stanach Zjednoczonych z wykorzystaniem różnorodnych platform komunikacyjnych, wspieranie lokalnych oddziałów PASI oraz partnerstwo z innymi organizacjami.

Dążenie do stworzenia zjednoczonej społeczności polonijnej; działanie z poszanowaniem różnorodnych, a czasem sprzecznych poglądów i aspiracji jej członków. Budowanie Polonii amerykańskiej jako wspólnoty, z którą Polonia amerykańska będzie chciała się identyfikować.
MISSION AND VISION
 
The Polish American Strategic Initiative seeks to become a well-recognized voice for Polish American interests at the federal, state, and local levels in order to elevate sensitivity towards and appreciation of Polish Americans’ needs, ambitions, aspirations, and history. PASI strives to secure the fair representation of Polish American interests in our country’s political system.

CORE VALUES

NON-PARTISANSHIP : PASI commits itself to a platform of non-partisanship and is open to working with members of all political parties that adhere to truth, honesty, and justice.

PRAGMATISM : PASI embraces pragmatism in partnering with diverse interest groups and organizations, on any particular issue, towards reaching shared goals and benchmarks.  

ETHICAL PRINCIPLES: PASI adheres to the highest moral principles and standards.

LEADERSHIP EXCELLENCE:
PASI aspires to leadership excellence which empowers Polish American communities to advance their political, cultural, and economic interests.

STRATEGIC FORESIGHT:
PASI pursues policies that positively impact our communities while advocating for the best solutions to achieve our goals. 

STRATEGIES
 
Establishing and developing PASI as the voice of Polish American interests in the United States and Poland.

Increasing national membership using diverse communication platforms, supporting active local PASI chapters, and partnering with other organizations.

Seeking to develop a more cohesive Polish American community while recognizing diverse and sometimes conflicting views and aspirations of its members. We aspire to bring Polish Americans closer together as a community with which they want to identify.
Nazywam się Edward Jeśman.

Wśród znajomych znany jestem jako Wojtek. Jestem jednym z współzałożycieli Polsko Amerykańskiej Inicjatywy Strategicznej, w skrócie PASI. Mam zaszczyt służyć jako Prezes naszej organizacji.

Witam Państwa!

Polsko Amerykańska Inicjatywa Strategiczna została zarejestrowana aby promować polityczne i ekonomiczne interesy Polonii Amerykańskiej. Istniejemy aby służyć naszej społeczności i pielęgnować uczciwe i zrównoważone stosunki Polski i Stanów Zjednoczonych. Staramy się asertywnie reprezentować polonijne interesy dążąc aby PASI stała się liczącą siłą polityczną oraz cenionym głosem w Waszyngtonie, teraz i w przyszłości.

Mamy nadzieję, że nasza działalność wpłynie pozytywnie na pozycję i dobrobyt Polonii amerykańskiej i przyczyni się do poprawy i wzmocnienia strategicznego partnerstwa między Polską i Stanami Zjednoczonymi.

Celem PASI jest wspieranie interesów społeczności polonijnej oraz inspirowanie i kultywowanie nowego pokolenia amerykańskich liderów polskiego pochodzenia. Chcemy zwiększyć polityczną rolę Polonii w kształtowaniu wspaniałego kraju jakim są Stany Zjednoczone, szczególnie teraz gdy piętrzą się wokół nas wszystkich liczne zagrożenia i przeszkody.

Mamy nadzieję, że zdecydują się Państwo wstąpić do PASI. Wspólnie możemy wzmocnić polityczną i ekonomiczną rolę Polonii, budując lepszą Amerykę i lepszą Polskę. Działając wspólnie, jesteśmy w stanie osiągnąć więcej i doprowadzić do zmian na lepsze.

Dołącz do nas!
My name is Edward Jeśman.

Friends call me Voytek. I am one of the co-founders of the Polish American Strategic Initiative, PASI, for short. I now have a distinct honor of serving as its President.

Welcome, everyone!

Polish American Strategic Initiative was registered to promote the political and economic interests of Polish Americans. We are here to serve our community and foster fair and balanced Poland-United States relations. PASI strives to become an assertive voice for Polish American interests and a valued political player in Washington, now and in the future.

We hope that our activities will positively affect Polish Americans' standing and welfare and contribute to improving and strengthening the strategic partnership between Poland and the United States.

Our goal at PASI is to advance the community's interests and inspire a new generation of Polish American leaders. We want Polish Americans to increase their political role in shaping this great country, especially now when the multiple threats and challenges grow and intensify around us.

We hope you will join us. Together, we can improve Polish Americans' political and economic standing and build a better America and better Poland. Acting together, we can make a tremendous difference.

Join us!
PASI W AKCJI
 
Świadczenia Emerytalne
Social Security Fairness Act of 2021, H.R. 82 i S.1302

Obecnie obowiązujaca Ustawa o Ubezpieczeniach Społecznych (U.S. Social Security Act) zawiera dwa zapisy, które mogą wpływać na zmniejszenie świadczeń emerytalnych legalnych imigrantów w USA. Zapisy te znane są jako: Windfall Elimination Provision (WEP) i Government Pension Offset (GPO). Zapisy WEP są niesprawiedliwe w stosunku do imigrantów legalnie przebywających w USA, którzy wypracowali emerytury nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też wcześniej w innych krajach.
 
Legalni imigranci pracujący w Stanach Zjednoczonych, tak jak większość amerykańskich pracowników, są uprawnieni, po przepracowaniu wymaganego minimum czasu, do pobierania zasiłku emerytalnego (tzw. Social Security). Niestety jednak gdy osoba taka otrzymuje emeryturę wypracowaną w Stanach Zjednoczonych, oraz emeryturę przysługującą mu z racji lat przepracowanych w innym kraju, amerykański system emerytalny traktuje to jako nieuzasadniony, nadmierny zysk i obniża świadczenia należne takiej osobie w USA. W rezultacie, wielu imigrantów, mimo otrzymywania - przeważnie bardzo skromnych emerytur w dwóch krajach - znajduje się poniżej progu ubóstwa. Sytuacja ta dotyczy nie tylko nas, Polaków.
 
Od lat podejmowane są próby nowelizacji przepisów i wprowadzenia systemu gwarantujacego bardziej sprawiedliwe traktowanie emerytów, systemu w którym emerytura wypracowana poza granicami USA nie będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu zasiłku emerytalnego należnego w Stanach Zjednoczonych.

W roku 2020 PASI koncentrowało swoje wysiłki lobbingowe w Kongresie USA, między innymi, na nowelizacji Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych (Social Security Act) i eliminacji z tej ustawy zapisów związanych z „Windfall Elimination Provision” (WEP) i „Government Pension Offset” (GPO), czyli odpisów rzekomo „nieuzasadnionych, nadmiernych zysków”.

PASI apelowało i apeluje do organizacji polonijnych o włączenie się do wspólnej akcji w tej sprawie.
 
Social Security Fairness Act of 2021, Bill H.R.82 & S.1302

PASI popiera obecny projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach emerytalnych, znany w Izbie Reprezentantów (117-ty Kongress USA) jako Ustawa H.R. 82 i S.1302 lub the Social Security Fairness Act of 2021. Proponowana ustawa, podobnie jak i nieprocedowana wcześniej ustawa H.R.141 i S.521 (116-ty Kongress USA) eliminuje odliczanie od amerykańskich świadczeń emerytalnych części emerytur wypracowanych przez legalnych imigrantów wcześniej w innych krajach. Projekt dotyczy również świadczeń emerytalnych około 1.2 milionów Amerykanów: pracowników federalnych i pracowników administracji stanowych i lokalnych w 26 stanach (nauczycieli, policjantow, strażaków i kolejarzy, etc), którzy traktowani są podobnie do wyżej wymienionych imigrantów.
 
W Izbie Reprezentantów proponowana nowelizacja spotkała się już z poparciem przynajmniej 133 kongresmanów (co-sponsors) (w dniu . Senat nie podjął jeszcze niestety żadnych działań w tej sprawie. PASI popiera Ustawę H.R.82, monitoruje postępy w jej procedowaniu i zachęca organizacje polonijne i osoby prywatne do kontaktu z PASI i do przyłączenia się do naszej akcji lobbyingowej w Kongresie USA w powyższej sprawie. https://www.joinpasi.org/    
844-650-PASI (Bezpłatny)
310-291-2681 (Komórka) [email protected]

Żeby dowiedzieć się więcej o H.R. 82, odwiedź https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/82?s=1&r=9
APEL DO ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SPRAWIE POPARCIA USTAWY H.R. 82 i S.1302
 
Szanowny/a Panie/Pani,

Prosimy Pana/Panią o poparcie i podpisanie w imieniu Państwa organizacji załączonego poniżej listu. List ten apeluje do naszych Reprezentantów i Senatorów w Kongresie USA o poparcie ustawy znanej jako Social Security Fairness Act of 2021 (H.R. 82). Ustawa oczekuje obecnie procedowania w Izbie Reprezentantów Kongresu USA. h https://www.congress.gov/bill/117th-congress/House-bill/82???s=1&r=3

Proponowana nowelizacja eliminuje niesprawiedliwe zapisy prawa takie jak „Government Pension Offset” (GPO) i „Windfall Elimination Provision” (WEP). GPO i WEP niesprawiedliwie zmniejszają płatności świadczeń emerytalnych (Social Security) osób, które wypracowały swoje świadczenia w pracy nie objętej zabezpieczeniem społecznym, Social Security (np. osób zatrudnionych w administracji federalnej, stanowej i lokalnej lub w innym kraju). Przepisy WEP dotyczą wielu legalnych imigrantów, także polskich emerytów w USA, których świadczenia czesto sa drastycznie zmniejszane.

Wsparcie udzielone przez Państwa organizację wzmocni znaczenie i oddziaływanie tego listu.

Wyeliminujmy niesprawiedliwe zapisy Windfall Elimination Provision! Dołączcie do nas! Sprawmy, aby nasz głos był słyszany na Capitol Hill!

Prosimy o wypełnienie deklaracji wsparcia akcji: https://pacmissouri.org/Contact-us/actions-Support-declaration/

- Pana/Pani imie i nazwisko oraz nazwa Państwa organizacji zostaną umieszczone pod listem jako sygnatariusza/ki listu. List zostanie wysłany do wszystkich Reprezentantów i Senatorów w Kongresie USA.

- Po wypełnieniu deklaracji będzie Pan/Pani otrzymywać aktualizacje dotyczące statusu tej inicjatywy.

Aby uzyskać więcej informacji prosze odwiedzić stronę https://poradniksukces.com/wp/co-nowego-w-kongresie-o-widfall-elimina-provision/

Jeżeli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania, prosimy o kontakt..


Z poważaniem,
Edward Wojciech Jeśman, Prezes
Polsko-Amerykańska Inicjatywa Strategiczna
844-650-PASI (Bezpłatny)
310-291-2681 (Komórka)


Załączamy listę organizacji podpisanych z nami pod listem do Kongresu USA. Dołączcie do nas!  


Stanisław Śliwowski, President
Coalition of Polish Americans
 
Marek Waniołka, President
Polish American Congress, Missouri Div.
 
Richard Widerynski, VP for American Affairs
Polish American Congress of Southern California
 
Zbyszek Koralewski, VP for American Affairs
Polish American Congress, Long Island Div.
 
Andrzej Burghardt, President
Polish American Congress, New Jersey Div.
 
Tomasz Kącki, President
Polish American Congress, Ohio Div.
 
Jerzy Bogdziewicz, President
Polish American Congress of Florida
 
Mirek Gorny, President
Polish American Social Club of San Diego County
 
Walter Wieslaw Golebiewski, President
Polish American Congress, Western Florida Div.
 
Andrzej Prokopczuk, President
Polish American Congress of Northern California

Elżbieta Baumgartner
Poradnik Sukces, Douglaston, NY

Miroslawa Dulczewska-Miller
Polonia for Poland, Chicago, IL

Anna Senczuk
Radio Wisla, Seattle, WA

Iwona J. Filipiak, President
Polish American Chamber of Commerce, Chicago, IL

Martina M. Duperret
Polish American Cultural Society, Saint Louis, MO

Robert Szydlowski
Polish American Cultural Society of Metropolitan Saint Louis, MO

Marek Wach
Gazeta Polska Club, Houston, TX

Marcin Biegunajtys
Manmade Media, Aurora, CO

Marek & Bogumila Jankowicz
TV Cracovia, Saint Louis, MO

PASI IN ACTION
 
Social Security Benefits
Social Security Fairness Act of 2021, H.R. 82 & S.1302

The existing U.S. Social Security Act contains two provisions: The Windfall Elimination Provision (WEP) and Government Pension Offset (GPO), which can unfairly reduce the Social Security benefits of legal immigrants. WEP provisions are unjust towards legal immigrants whose retirement benefits also come from their native countries.
 
Immigrants working in the United States earn Social Security benefits. However, when an immigrant receives both the foreign pension for work performed in their native country and the Social Security benefits earned in the United States, the Social Security Administration considers this a "windfall" and calculates the Social Security benefits applying the so-called "windfall formula." The above formula can significantly reduce the Social Security benefits paid to the worker. As a result, many immigrants retire with very modest combined retirement benefits, which place them below the poverty threshold. For years, many Polish immigrants have been affected by such deductions.
 
Efforts have been made over the years to amend the Social Security Act and eliminate the WEP and GPO provisions, which unjustly penalize legal immigrants and many classes of government workers. A hard-earned small foreign pension should not be considered a windfall. 

PASI focused its lobbying efforts in 2020 and 2021, among other things, on eliminating WEP and GPO and appealed to other Polish American organizations to join its efforts signing letters to the U.S. Congress, most recently, in support of the Social Security Act of 2021. 
Social Security Fairness Act of 2021, Bill H.R.82 & S.1302
 
 The Bill that PASI is supporting is referred to as H.R. 82 and S.1302 – The Social Security Fairness Act of 2021.
 
 
This Act also aims to eliminate the "Government Pension Offset" (GPO) of retirement benefits for approximately 1.2 million American employees: federal workers insured by Civil Service Retirement System (CSRS) and state and local government workers in 26 states: mainly teachers, policemen, firemen, and railroad employees.
 
844-650-PASI (Toll-Free)
310-291-2681 (Cell) [email protected]
 

APPEAL TO POLISH AMERICAN ORGANIZATIONS REGARDING SUPPORT FOR ACT H.R. 82 & S.1302
 
Dear Sir/Madam,
 
On behalf of your organization, please consider endorsing the enclosed letter. The letter urges our U.S. congressional representatives to support the Social Security Fairness Act of 2021 (H.R. 82), presently pending in the U.S. House of Representatives. https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/82?s=1&r=3
 
The proposed legislation eliminates the unfair "Government Pension Offset" (GPO) and "Windfall Elimination Provision" (WEP). GPO and WEP unfairly reduce Social Security payments of those who earned retirement benefits on work not covered by the Social Security (e.g., federal, state, local government employment, or employment in another country). The WEP provisions affect many legal immigrants, also Polish American retirees, who often have their Social Security benefits drastically reduced.
 
The support of your organization will strengthen the letter’s impact. Let's end the unfair Windfall Elimination Provision! Join us! Have the Polish American voice heard on Capitol Hill!
 
Please fill in and submit the enclosed ACTION’S SUPPORT DECLARATION https://pacmissouri.org/contact-us/actions-support-declaration/
 
- Your name and organization will be placed on the letter to all members of the U.S. House of Representatives and Senators.
 
- You will get updates about the status of the initiative.
 
 
If you have additional questions, please do not hesitate to contact us.
 
Sincerely,
 
Edward Wojciech Jeśman, President
Polish American Strategic Initiative
844-650-PASI (Toll-free)
310-291-2681 (Cell)


Organizations that endorsed with us the letter to Congress are listed below. Join us! 

 
Stanisław Śliwowski, President
Coalition of Polish Americans
 
Marek Waniołka, President
Polish American Congress, Missouri Div.
 
Richard Widerynski, VP for American Affairs
Polish American Congress of Southern California
 
Zbyszek Koralewski, VP for American Affairs
Polish American Congress, Long Island Div.
 
Andrzej Burghardt, President
Polish American Congress, New Jersey Div.
 
Tomasz Kącki, President
Polish American Congress, Ohio Div.
 
Jerzy Bogdziewicz, President
Polish American Congress of Florida
 
Mirek Gorny, President
Polish American Social Club of San Diego County
 
Walter Wieslaw Golebiewski, President
Polish American Congress, Western Florida Div.
 
Andrzej Prokopczuk, President
Polish American Congress of Northern California

Elżbieta Baumgartner
Poradnik Sukces, Douglaston, NY

Miroslawa Dulczewska-Miller
Polonia for Poland, Chicago, IL

Anna Senczuk
Radio Wisla, Seattle, WA

Iwona J. Filipiak, President
Polish American Chamber of Commerce, Chicago, IL

Martina M. Duperret
Polish American Cultural Society, Saint Louis, MO

Robert Szydlowski
Polish American Cultural Society of Metropolitan Saint Louis, MO

Marek Wach
Gazeta Polska Club, Houston, TX

Marcin Biegunajtys
Manmade Media, Aurora, CO

Marek & Bogumila Jankowicz
TV Cracovia, Saint Louis, MOLIST DO KONGRESU USA

27 kwietnia 2021

Szanowny ................................

Odnośnie “The Social Security Fairness Act of 2021” (H.R. 82 i S1302)

Szanowny …………………………………..

Niżej podpisane organizacje polonijne chciałyby w imieniu swoich członków podziękować Panu/Pani za wsparcie ustawy H.R. 82 i S.1302 , znanej jako Social Security Fairness Act of 2021, lub zachęcić do jej wsparcia, jeśli Pan/Pani jeszcze tego nie zrobił/ła.

Ustawa H.R. 82 i S. 1302 ma na celu uchylenie Windfall Elimination Provision (WEP) i Government Pension Offset (GPO) z Ustawy o Emeryturach i Zasiłkach Społecznych. Klauzule te eliminują tzw „nadmierne” świadczenia emerytów przez zastosowanie mniej korzystnych formuł naliczania świadczeń Social Security dla odbiorców dwóch emerytur lub rent inwalidzkich. WEP powoduje znaczną redukcję amerykańskich świadczeń, przeważnie w wysokości połowy wartości drugiej emerytury. GPO i WEP są szczególnie niesprawiedliwe wobec legalnych imigrantów upoważnionych do otrzymywania małych emerytur w krajach ojczystych. Wielu Pana/Pani wyborców dotkniętych tymi przepisami uciekło przed prześladowaniami represyjnych rządów. Jest to przede wszystkim pierwsze pokolenie imigrantów. Osoby te przechodzą na emeryturę z bardzo skromnym dochodem łączacym Social Security z obcą emeryturą. Łączny dochód takich osób plasuje je często poniżej progu ubóstwa.

WEP ma na celu wyeliminowanie „nadmiernych korzyści”, ale nie robi tego sprawiedliwie i dyskryminuje prawnie przybyłych imigrantów, którzy część swojej kariery zawodowej spędzili pracując poza systemem Social Security w swoich rodzinnych krajach. Ich zagraniczne renty w żaden sposób nie mogą być traktowane jako „nadmierne” świadczenia.

Prosimy Pana/Panią o pomoc. Może Pan/Pani zmienić niesprawiedliwe przepisy i pozytywnie wpłynć na sytuację życiową wielu obecnych i przyszłych emerytów. Apelujemy do Pana/Pani o wsparcie dla "Social Security Fairness Act of 2021”. Prawo to przywróciłoby wielu emerytom jakże potrzebne poczucie sprawiedliwości.

Dziękujemy za Pana/Pani zainteresowanie i wsparcie.

Z poważaniem,
LETTER TO THE U.S. CONGRESS

April 27, 2021
 
The Honorable ……………….
 
Re: The Social Security Fairness Act of 2021 (H.R. 82 & S. 1302)
 
Dear …………….……………….
 
Members of numerous Polish American organizations within the United States representing your constituents, and signed below, would like to thank you for your support or urge you to support, if you have not done so yet, the legislation H.R. 82 and S.1302, also known as "The Social Security Fairness Act of 2021."
 
The H.R. 82 and S. 1302 aims to repeal the Government Pension Offset (GPO) and the Windfall Elimination Provision (WEP) from the existing Social Security Act. In addition to negatively impacting the disability benefits of many, these provisions are unfair to countless government workers and legal immigrants because they drastically reduce their Social Security retirement benefits (up to 50% of their non-Social Security pension). The GPO and WEP provisions are especially unjust towards legal immigrants whose small retirement pensions come from their native countries. Many of your constituents affected by these provisions fled persecution under repressive governments. These are primarily first-generation immigrants who retire with a very modest income, which combines social security benefits and foreign retirement. Their combined income frequently falls below the poverty threshold.
 
The legal immigrants did not have an option to work on jobs covered by the Social Security in their native country, therefore punishing them by cutting down their Social Security benefit is discriminatory and unjust. Their foreign pension is not, by any means, a WINDFALL.
 
We know that Congress has heard before from thousands of public employees about this issue but has not acted on the subject. We are asking for your help. You are empowered with the capacity and privilege to make a difference in many current and future retirees' lives. We urge you to support "The Social Security Fairness Act of 2021"; if enacted into law, it would restore a much-needed sense of justice to many retirees.
 
Thank you for your consideration and support.
 
Best regards,
Miłośnicy PASI
Aktywna od kwietnia, 2020, i od tego czasu dynamicznie rozwijająca się, organizacja PASI zrzesza teraz członków w ponad 26 stanach i sympatyków w sześciu krajach. Jednym z głównych powodów, dla których ludzie zapisują się do organizacji jest chęć zapoznania się z bieżącymi sprawami w stosunkach polsko-amerykańskich.
 
Dariusz Gulańczyk  z Elgin w stanie Illinois wyjaśnia: “Myślę, że moje motywy dołączenia do PASI były typowe. Widzę jak strasznie słabi politycznie są w tej chwili Amerykanie polskiego pochodzenia. Posiadamy potencjał gospodarczy i demograficzny, który w żaden sposób nie przekłada się na nasz wpływ na ważne decyzje czy zdolność do obrony naszych interesów lub interesów naszego starego kraju. Jednym z przykładów słabości polskiej grupy etnicznej było uchwalenie przez Kongres USA ustawy S.447 i przekłamania dotyczące roli Polski w Drugiej Wojnie Światowej. Polacy nie mają żadnych skutecznych "narzędzi", których mogliby użyć, aby temu zapobiec. A takiej sytuacji nie da się wytłumaczyć podziałami ideologicznymi, gdyż inne grupy etniczne są jeszcze bardziej podzielone, ale jednocześnie potężne i wpływowe. Większość nowych imigrantów z Polski uważa, że skoro już znaleźli się w "raju" nie muszą angażować się w żadną organizację, ani nic nie dawać na cele publiczne. Są w raju i to im wystarczy. Być może są członkami jakiejś parafii lub klubu łowieckiego, oczywiście to jest w porządku, ale nie powinni uciekać od polityki i pozostawać biernymi lub ograniczać swoją działalność tylko do udziału w wyborach. Jeśli jakaś grupa nie uczestniczy w życiu politycznym, stanie się ofiarą nie tylko polityków".
 
Niektórym członkom podoba się poczucie wspólnoty, które odnajdują w PASI.
 
Marie Głowacki  z Albany w stanie Nowy Jork twierdzi: "Dzięki PASI mogłam spotkać się i nawiązać przyjaźnie z członkami Polonii z całego kraju oraz z całego świata! Co miesiąc odbywają się otwarte spotkania, na których wymieniamy informacje, dyskutujemy o aktualnych wydarzeniach, rozwiązujemy problemy i opracowujemy projekty. Jeśli chcę, mogę zgłosić się jako wolontariusz do pracy nad projektem. Mogę być na tyle aktywna, na ile pozwala mi wolny czas. Jeśli czymś jestem szczególnie zainteresowana angażuję się bardziej. Czuję się potrzebna i podoba mi się ta elastyczność. Poznałam tak wielu interesujących ludzi".
 
Powody przystąpienia do PASI mogą być różne, ale jedno jest pewne - PASI przyświeca jeden wspólny cel - PASI chce być zintegrowanym, prawym głosem i reprezentować interesy polsko-amerykańskiej społeczności.
 
PASI może nas wszystkich zainspirować, więc pokażmy jak liczebną i dumną społecznością jesteśmy! 
Passionate about PASI
Active since April, 2020, and steadily growing since then, PASI now boasts members in more than 26 states and sympathizers in six countries. One major reason for joining PASI is to become informed of current affairs that touch Poland-United States relations.
 
Dariusz Gulańczyk of Elgin, Illinois explains, “My motives for joining PASI were typical, I think. I can see how terribly weak (in political terms) Polish Americans are at this moment. We have economic and demographic potential, which doesn't translate in any way to our influence on important decisions or our ability to defend our interests or interests of our old country. One of the examples of Polish ethnic group weakness was the passing of S.447 by the US Congress and "modifications" of World War II history with respect to Poland. Polish Americans don't have any effective "tools" which they could use to prevent such events. And such situations cannot be explained by ideological divisions, since other ethnic groups can be even more divided, but at the same time powerful and influential. Most new immigrants from Poland think, that since they have already found themselves in a "paradise," they don't need to get involved in any type of organization or give anything for the public cause. It's a paradise, anyway. They are perhaps members of a church, or a hunting club and that's ok, but they won't escape from politics by being passive, or limiting political activity to voting only. If a group separates itself from politics, that will make them prey, not only for politicians.”
 
Some members like the sense of community that PASI fosters.
 
Marie Głowacki of Albany, New York claims, “PASI gives me the ability to meet and create friendships with people from Polonia from all over the country, all over the world! Every month there are open meetings where I can learn about current news and hear about the projects PASI is working on. If I want, I can volunteer to work on a project. I can be as active as I want, depending on what my interests are and my time commitments allow. I like that flexibility, and I have met so many interesting people.”  

PASI can inspire us all, so let’s strengthen our numbers and show our pride.
APEL DO CZŁONKÓW

Drodzy Członkowie PASI: Aby lepiej rozumieć potrzeby i interesy swoich członków oraz bardziej skutecznie służyć społeczności polonijnej, Zarząd PASI prześle każdemu z członków organizacji krótki kwestionariusz. Państwa udział w sondażu jest dobrowolny, ale bardzo bylibyśmy wdzięczni gdyby Państwo chcieli w nim uczestniczyć. Z góry dziękujemy!
APPEAL TO MEMBERS

Dear PASI Members: In order for PASI to better understand the needs and interests of its members and more effectively and efficiently serve the Polish American community, the Board of Directors will send each of the PASI members a short questionnaire. Your participation is voluntary, but we would surely appreciate your input. Thank you. 
Scroll to Top