Test Page

po polsku

The future is in our hands

10.20.2021 HAPPY POLISH HERITAGE MONTH! Issue #2
Oświadczenie dotyczące
Projektu Ustawy o Globalnej Wolności Prasy, Ustawa Senatu
(117 Kongresu), Nr S. 204
Polsko-Amerykańska Inicjatywa Strategiczna (PASI), organizacja o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszająca Amerykanów polskiego pochodzenia zdecydowanie protestuje i całkowicie potępia nieprawdziwe i obraźliwe stwierdzenia na temat Polski jakie znalazły się w ustawie Senatu Stanów Zjednoczonych, number S. 204.

Wbrew fałszywym, anty-polskim stwierdzeniom zawartym w Ustawie, Polska ani nie doswiadczyła znaczego ograniczenia wolności prasy, ani nie zatrzymywała dziennikarzy w areszcie. Oba stwierdzenia nie mają żadnego pokrycia w rzeczywstości. Niestety zawarcie ich w Ustawie dowodzi albo ignoracji albo poważnego anty-polskiego nastawienia autora Ustawy, Senatora Brianl’a Schatz’a. Wbrew stwierdzeniom Senatora Schatz’a, Polska zapewnia swym obywatelom dostęp do zróżnicowej oferty informacyjnej reprezentującej całe polityczne i ideologiczne spektrum.

Amerykanie polskiego pochodzenia popierają Ustawę o Globalnej Wolności Prasy; jednakże domagają sie usunęicia z tej Ustawy nieprawdziwych i podburzających wypowiedzi na temat rzekomego ograniczenia wolności prasy w Polsce i fałszywego twierdzenia że Polska aresztuje dziennikarzy.

Serdecznie Pozdrawiam,
Edward W. Jeśman, Prezes
Polsko-Amerykańska Inicjatywa Strategiczna
844-650-PASI (Bezpłatny)
310-291-2681 (Komórka)
Zwalczanie Ignorancji o Holokauście – Faktami

Poniższy list, napisany przez dr G. Sokołowskiego, jest odpowiedzią na artykuł, który ukazał sie w Los Angeles Times 24 czerwca 2021 r., pod tytułem „W Niemczech Blinken przyłącza się do inicjatywy na rzecz zwalczania negowania Holokaustu i ignorancji”. Artykuł w Los Angeles Times jest komentarzem do oświadczeń wygłoszonych przy Berlińskim Pomniku Pomordowanych Żydów Europy przez Anthony’ego Blinkena, Sekretarza Stanu USA.
 
Artykuł sugeruje potrzebę uznawania krzywd poniesionych przez europejskich Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem faktów dotyczących roli takich krajów jak Austria i Polska w losach europejskich Żydów podczas II wojny światowej. Według artykułu: „Uczeni twierdzą, ze Niemcy wiodą prym w akceptowaniu odpowiedzialności za Holokaust, podczas gdy inne kraje, takie jak Austria i Polska, są bardziej wymijajace w kwestii swojej roli w nazistowskim ludobójstwie”.

Faktycznie, istnieje pilna potrzeba rozpoznania roli Polski i Austrii w historii II wojny światowej. W przypadku Polski, która od ponad czterdziestu lat była odcięta od reszty świata przez żelazna kurtynę i przez to niezdolna do prezentowania swojej historii bez cenzury swoich powojennych sowieckich ciemiężycieli, potrzeba ta jest szczególnie dotkliwa. Artykuł dr Sokołowskiego wypełnia lukę w wiedzy historycznej. Biorąc pod uwagę opinie wyrażone w Los Angeles Times, wydaje sie, że artykuł dr Sokołowskiego był potrzebny już dawno temu.
From PASI President "Wojtek"Jesman
Statement Regarding the Global Press Freedom Act, U.S. Senate (117th Congress), Bill S. 204

The Polish American Strategic Initiative (PASI), a nationwide organization bringing together Americans of Polish descent, strongly objects to and wholeheartedly condemns the untrue and defamatory statements about Poland present in the U.S. Senate Bill S.204.

Contrary to the false, anti-Polish assertions contained in the Bill, Poland neither recently suffered a significant decline in press freedom, nor has it been detaining journalists. Both statements have no basis in reality. Sadly, their inclusion in the Bill reveals either ignorance or heavy anti-Polish bias of the author of the Bill, Senator Brian Schatz. Contrary to Senator Schatz's assertions, Poland affords its populace access to diversified information representing the whole political and ideological spectrum.

Americans of Polish descent support the Global Press Freedom Act; however, they demand that the untrue and inflammatory statements regarding the purported decline in press freedom in Poland and the false assertion that Poland arrests journalists are removed from the Bill .

Sincerely,
Edward W. Jesman, President
Polish American Strategic Initiative
844-650-PASI (Toll-free)
310-291-2681 (Cell)
Combating Holocaust Ignorance – With Facts
The letter below, written by G. Sokolowski, Ph.D., is in response to the article that appeared in the Los Angeles Times, June 24, 2021, entitled “In Germany, Blinken joins initiative to combat Holocaust denial and ignorance.” The Los Angeles Times article is a commentary on the statements made by Mr. Antony Blinken, the US Secretary of State, at the Berlin Memorial to the Murdered Jews of Europe.


The article suggests the need to recognize the wrongs suffered by European Jews, with a particular need to acknowledge the facts surrounding the role of such countries as Austria and Poland in the plight of European Jews during the Second World War. It states: “Scholars say Germany has led the way in accepting responsibility for the Holocaust while other countries, such as Austria and Poland, remain more evasive about their roles in the Nazi-ordered genocide.”

Indeed, there seems to be an urgent need to recognize the role of Poland and Austria in the history of the Second World War. In the case of Poland, shut off from the rest of the world behind the Iron Curtain for over forty years and unable to present its history uncensored by its post-war Soviet oppressors, this need is especially acute. Dr. Sokolowski’s article fills this gap in historical knowledge. Given the sentiments expressed in the Los Angeles Times, it seems to be long overdue.
"DLACZEGO ZOSTAŁEŚ/AŚ CZŁONKIEM PASI?"
Jolanta Bielski z New Britain w stanie Connecticut podkreśla: "Dla mnie, jako Amerykanki polskiego pochodzenia ważne jest aby reprezentować i promować na amerykańskiej ziemi wiele pozytywnych wartości, których nauczyłam się w Polsce. PASI to organizacja spajająca, jednocząca i wzmacniająca znaczenie społeczności polonijnej."
David Blatt z Chicago, ze stanu Illinois , dodaje że przez lata czuł się jak ‘samotny myśliwy’, szukając na własną ręke sposobów na bycie efektywnym adwokatem czy głosicielem prawdy na temat Polski. “Teraz pojawiła się możliwosc bycia częscia czegoś większego niż ja sam; to tak trochę jak rycerze z Sienkiewiczowskiej Trylogii którzy mówili z szacunkiem o Rzeczpospolitej z roku 1579. Przypuszczam że ja już odniosłem korzyści z mojego członkowstwa w PASI w ciągu tych kilku miesięcy, po prostu przez możliwość wspólpracy z tak wieloma utalentowanymi i niezwykłymi ludzmi. Jest to wyjątkowa okazja by uczynić z członków Polonii, często o różnorodnych poglądach, zjednoczona i twórczą silę która zapewni sobie pełen szacunek całego kraju.”
Uwielbiając Polskie Filmy 

Twój Vincent”, (“Loving Vincent” w oryginale angielskim) fabularny film rysunkowy nominowany do Nagrody Akademii Filmowej w roku 2017 prezentujący polska kulturę, był pierwszym pełnometrazowym, animowanym filmem na świecie. Nominowany do wielu nagród, wygrał nagrodę za najlepszy film rysunkowy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Szanghaju oraz nagrodę za najlepszy rysunkowy film fabularny na 30-tej uroczystości wręczenia Europejskich Nagród Filmowych w Berlinie w 2017 roku. 
Sean Bobbitt , jeden z producentów tego filmu opowiada Susan Gorga, przedstawicielce zarządu organizacji PASI o swojej karierze i jego najnowszym polskim projekcie filmowym.

Susan Gorga (SG): Witam Pana. Dziękuje, że zgodził się Pan na rozmowę z PASI. Jakie ma Pan związki z Polską?

Sean Bobbitt (SB) : Przybyłem do Polski w roku 1991 z Amerykańskim Korpusem Pokoju na 2-letni pobyt, ale okazało sie, że zostałem prawie przez 30 lat. Nie mam pochodzenia polskiego, ale mój ojciec zrobił test genetyczny DNA który pokazał, że nasi przodkowie najprawdopodobniej pochodzą z Mazur.

SG: Jak Pan związał się z Breakthru Films?

SB Kiedy skonczyłem służbę w Korpusie Pokoju, nie byłem jeszcze gotowy wyjeżdzać. Warunki w Polsce zmienialy sie tak szybko, a ja mialem ochotę zobaczyć jak to się wszystko potoczy. Wobec tego przez rok studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie podjąłem pracę jako dziennikarz w angielskojęzycznej gazecie i pracowałem w niej przez dwa lata. Jako dziennikarz poznałem dwóch panów, trochę starszych ode mnie, którzy chcieli załozyć kino Multiplex, które nazywać sie miało Silver Screen i zaprosili mnie do wspólpracy. I tak rozpoczęła sie moja przygoda z branzą filmową. W Silver Screen poznałem Huga Welchmana, który przebywał w Polsce pracując nad swoim nagrodzonym Oscarem filmem “ Piotr i Wilk” . Po sprzedaży mojej firmy najpierw poprosił mnie abym dołaczyl do niego jako wspólproducent serii krótkich filmów o muzyce Chopina, a następnie w 2012 roku o zostanie jego partnerem w Breakthru i objęcie funkcji CEO, co pozwoliło mu skupić się na elementach twórczych
.
SG: Co jest takiego specjalnego w Pana filmie "Twój Vincent"?
SB: Byliśmy zdumieni reakcją na ten film i muszę się przyznać, że nadal nie jestem pewien co takiego w filmie wywołuje tą reakcje. Oczywiście historia Vincenta jest bardzo poruszająca: niezrozumiany artysta, jego podróż w poszukiwaniu powołania, jego problemy ze zdrowiem psychicznym, jego tragiczny koniec. Ale myślę, że chodzi również o efekt wizualny. Może to, że nasza technika animacji pozwala zobaczyć na duzym ekranie farbę poruszającą się po ekranie, wiedząc, że za tym ruchem stoi ludzka ręka, a nie program komputerowy sprawia, że widzowie są zachwyceni? Uważam, ze jest to równiez związane ze sposobem, w jaki w ogóle wchodzimy w interakcje z malarstwem, w interpretacje rzeczywistości przez artystów pod względem doboru kolorów i akcentów oraz rodzajów pociągnieć pędzla, co stanowi dodatkową warstwę tego jak odbierany jest przez nas obraz i podświadome przesłania niesione przez malarstwo i jego interpretacje życia.

SG: Jak Pan myśli, dlaczego podobało się to tak wielu osobom?
"WHY DID I JOIN PASI?"
Jolanta Bielski of New Britain, Connecticut maintains, “As a Polish American it is important for me to represent and promote on American soil the many good values that I have learned from Poland. PASI is the organization that embraces elements that empower and bond the Polish American community together.” 
 
David Blatt of Chicago, Illinois adds that he’s felt like “a ‘Lone Ranger’ for years, finding ways to being an effective advocate or truth teller for Poland, on my own. Now there was a possibility to be part of something greater than myself, almost the way the knights, in Sienkiewicz's Trilogy spoke with reverence in regards to the Commonwealth of 1579.  I suspect I've already gained from my affiliation, in the few months I've been with PASI, just by having the opportunity to work with so many talented and remarkable people. This is a rare opportunity to bring together the diverse family of the American Polonia into a strong and creative force that will earn the full respect of the entire country as a whole.”
Loving Polish Films
 
Loving Vincent , the 2017 Academy Award nominated animated feature film representing Poland, was the world’s first fully painted animated feature film. Nominated for numerous awards, it won the Best Animation Film at the Shanghai International Film Festival and the Best Animated Feature Film at the 30th Annual European Film Awards in Berlin in 2017. Speaking with Susan Gorga from PASI is Sean Bobbitt, a producer of Loving Vincent, on his career and newest Polish film project.
?
Susan Gorga (SG): Welcome, Sean. Thank you for talking to PASI. What is your connection to Poland? 

Sean Bobbitt (SB): I came to Poland in 1991 with the US Peace Corps on what was meant to be a 2-year stint, but I ended up staying for almost 30 years so far. I don’t have a Polish background, though my father did one of those genealogy tests that shows a good chance that our ancestors may have lived in the Mazury region. 
 
SG: How did you get involved with Breakthru Films?

SB: After the Peace Corps I wasn’t ready to leave just yet, as things were changing so quickly and I wanted to see how it all played out. I studied for a year at the University of Warsaw, then moved into journalism working for an English-language newspaper for two years. As a journalist I met two guys slightly older than me who were looking to set up a Multiplex cinema company called Silver Screen and invited me to join them. So that was my foray into the movie business. While at Silver Screen I met Hugh Welchman while he was in Poland working on his Oscar-winning film Peter & the Wolf, and after I sold my company he asked me to join him as a co-producer of a series of short films to Chopin’s music, and then in 2012 asked me to be a partner in Breakthru and take over as CEO, allowing him to focus on creative elements. 
 
SG: What is so special about Loving Vincent
 
SB: We were amazed at the response to Loving Vincent, and I’m still not sure what it is about the fi lm that evokes such a response. Of course Vincent’s story is very moving: the misunderstood artist, his journey to find his calling, his mental health issues, his tragic end. But I think it’s also about the visual style, the fact that our animation technique lets you see on the big screen the paint moving across the screen, knowing that behind that movement is a human hand and not a computer program. I believe it’s also related to the way we interact with painting in general, the interpretation of reality by the artists in terms of the choice of colors and accents and types of brush strokes that adds an additional layer of how we receive the image in front of us, and the subconscious messages carried in the medium of painting and its interpretation of life. 

SG: Why do you think it appealed to so many people? 
Chlopi photos
Sean Bobbitt, Kamil Polak (Co-Director of Photography), Dorota Kobiela (Director), and Elwira Pluta (Artistic Director)
Chlopi photos

PASI KOMUNIKATY

Jakimi Amerykańskimi Przepisami Wewnętrznymi Zajmuje się Teraz PASI?

PASI ALERTS

What Internal U.S. Regulations Is PASI Involved With Now?
?
Invite your family and friends. Your support is critical. Together we will make the Polish-American voice heard on Capitol Hill!
Scroll to Top